Đăng ký các môn chưa học theo chương trình đào tạo học kỳ II đợt học 3 năm học 2013 - 2014 của sinh viên K50, K51, K52, K53 (28/03/2014)

SV K50 , K51, K52, K53 đăng ký nhu cầu học kỳ II đợt học 3 năm học 2013 - 2014 chú ý:

   Trong đợt đăng ký nhu cầu học kỳ II đợt học 3 năm học 2013 - 2014  từ 27/3/2014 đến 31/3/2014 trên trang quản lý đào tạo chỉ hiện các môn đã học và thi nhưng chưa đạt, môn học đạt điểm D, D+ có nhu cầu học cải thiện điểm. Những môn sinh viên chưa đăng ký học theo chương trình đào tạo  không hiện lên trên trang quản lý trong đợt đăng ký này. Sinh viên cần đăng ký học các môn chưa được học sẽ đăng ký trên phần mềm vào thời gian khác. Sinh viên xem lịch đăng ký cụ thể của phòng Đào tạo ĐH vào khoảng cuối tháng 4.