CV Giảng viên

ĐÀO DUY LÂM

Tháng 5
24
 

 Associate Professor

ĐÀO Duy Lâm , Dr.Eng.  

 Date of birth :   03 Oct. 1979

 Place of birth :  HANOI – VIETNAM

Posted By bm_ctgttp xem thêm

NGUYỄN THỊ BẠCH DƯƠNG, TS. Phó Trưởng Bm

Tháng 5
24

 

 TS. NGUYỄN Thị Bạch Dương

Deputy Chief of Division

Date of birth :   01st Jan 1975

Place of birth :  PHU THO – VIETNAM

Posted By bm_ctgttp xem thêm

Nhà Giáo Nhân dân, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Viết Trung

Tháng 5
24
 

 Prof.Dr.NGUYỄN Viết TRUNG

Posted By bm_ctgttp xem thêm

NGUYỄN ANH DÂN, Giảng viên

Tháng 5
24

1. PERSONAL INFORMATIONS

Full name              NGUYEN ANH DAN

Posted By bm_ctgttp xem thêm

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH, PGS.TS. Trưởng Bộ môn

Tháng 5
24

NGUYỄN Thị Tuyết Trinh, Ass.Prof. Dr.Eng.

Head of Division

Date of birth :   07 May 1973

Place of birth :  HANOI – VIETNAM

Nationality :       Vietnamese

Posted By bm_ctgttp xem thêm
Subscribe to RSS - CV Giảng viên