Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Lê Đức Anh

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CẤP CƠ SỞ
Nghiên cứu sinh : LÊ ĐỨC ANH
Đề tài : Nhận dạng, đánh giá và quản lý rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tốc.
Ngành : Kỹ thuật Xây dựng công trình đặc biệt  Mã số : 9580206
Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Giao thông vận tải
Thời gian: 8h30 ngày 27/06/2023 (thứ ba), Phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8
 

Danh mục: